Điện Tử

Kiềm cắt chân linh kiện

Thông tin chi tiết

Chip 300A

Xurron 170II